Tri-City Tribune | Gothenburg vs. Sutherland BB 2016