Tri-City Tribune | Gothenburg vs Valentine Basketball 2015